مجتمع ساحلی طبیب

آدرس:  ادامه کمربندی غربی چالوس به سمت دریا ( خط هشت )
چالوس: 2251100 - 0191       تهران:  44424657 - 021       همراه:  09123880037